Nam Mo A Di Da Phat
 

Đức Phật dạy: Người nào muốn vãng sanh vào cõi Phật, phải  tu tam phước.
Một là hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp.
Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới đầy đủ, không phạm oai nghi.
Ba là phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyên bảo người tu hành . Làm được ba điều này, thì gọi là Tịnh Nghiệp Chánh Nhân của ba đời chư Phật.
·        Phật Giáo là Đức Phật đối với chín pháp giới chúng sanh giáo dục chí thiện viên mãn nhất.
·       
Đức Phật Thích Ca sở thuyết tất cả kinh điển 49 năm, nội dung là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.
·       
Tri giác gọi là Phật Bồ tát, Bất giác là phàm phu.
·       
Tu hành là chúng ta đem những sự hiểu sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh cách nhìn, cách nghĩ, cách nói cách làm mà cần phải tu chính lại.
·       
Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác Chánh Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà không tà, Tịnh mà không nhiểm, y theo Giới Định Huệ tam học hầu mong
đạt đến mục tiêu này.

 
·       
Nền tảng tu học là tam phước, đối với người phải y theo lục hòa, đối với việc làm phải tu lục độ, tuân theo hạnh nguyện Phổ Hiền, tâm quy hướng Tịnh Độ, thì sự giáo hóa của Phật mới có thể hoàn toàn viên mãn.

 * ** Trích lời Pháp sư Tịnh Không ***

SÁM HỐI
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ  y chi sở sanh
Kim đối Phật tiền cầu sám hối

PHÁT NGUYỆN
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

HỒI HƯỚNG
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

 

Xin quý vị lưu ý: Website thondida.com đang trong giai đoạn cập nhật lại những Mp3 và Video chất lượng cao Chất Lượng Cao để làm đĩa CD, VCD và DVD. Nếu có những link hỏng xin quý vị hoan hỷ trở lại sau.
Vì mỗi tháng bandwidth có ấn định giới hạn cho việc download, xin quý vị hoan hỷ đừng download nhiều Video cùng một lúc. A Di Đà Phật

Nếu quý vị muốn download xuống máy xin dùng nút bấm bên phải của chuột (Right click to download). Quý vị có thể dùng chương trình Nero để làm thành đĩa CD, VCD hoặc DVD,
ấn tống cúng dường khắp nơi, công đức vô lượng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đồng tu. A Di Đà Phật

Pháp sư Minh Nhẫn chuyển ngữ

CHỦ ĐỀ

mp3 AUDIO -Mp3
(Right click to Download)

VIDEO-wmv
(Right click to Download)

50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)
| 1 | | 1 Chất Lượng Cao
Coi Trọng Nhân Quả
Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001)
| 1 | | 1 Chất Lượng Cao
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc (Tháng 10-1992)
(Tập 3 đến tập 8 do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 12 | 34 | 56 | 7 | 8Chất Lượng Cao
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
- Sớ Sao Tinh Hoa
Giảng tại Trường Đại Học Hiệp Tấn Đài Nam (Tháng 12-1993)
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | | 1A1B | 2A2B | 3A3B | Chất Lượng Cao
Hộ Trì Phật Pháp
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc
(Tháng 8-1997)
| 1 | | 1 Chất Lượng Cao
Hiếu Thân Tôn Sư
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc
(Tháng 8-1997)
| 1 | | 1 Chất Lượng Cao
Học Phật Vấn Đáp
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004)
|1A | 1B | 2A | 2B | | 1A1B | 2A2B | Chất Lượng Cao
Lời Di Huấn của Ấn Tổ 
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003)
| 1 | 1 Chất Lượng Cao
Lục Hòa Lục Độ
Giảng tại Hotel Thuấn Uyển Di Bảo Mã Lai Á (12-9-2000)
| 1A | 1B | | 1A1B | Chất Lượng Cao
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
Giảng tại Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia (19-12-2009)
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B  |
6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B |10A|10B |
| 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B |
| 15A | 15B | 16A | 16B | 17A | 17B | 18A | 18B |
| 19A | 19B | 20A | 20B | 21A | 21B 22A | 22B | 
mp3  
(Hết)
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B  |
6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B |10A|10B |
| 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B |
| 15A | 15B | 16A | 16B | 17A | 17B | 18A | 18B |
| 19A | 19B | 20A | 20B | 21A | 21B | 22A | 22B |   
Chất Lượng Cao  
 (Hết)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan (Tháng 1 - 1995)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | mp3   (Hết) 12 | 34 | 56 | 78 | 910 | 1112 | 1314 | Chất Lượng Cao    
YouTube:12 | 34 | 56 | 78 | 910 | 1112 | 1314 |
(Hết)
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt
Trích lục Kinh Hoa Nghiêm tập 99 và 100.
Giảng tại Phật giáo Cư  Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998)
| 1 | 2 | 1 | 2 | Chất Lượng Cao
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 24-9-2006
Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006)
| 1 | mp3 | 1 Chất Lượng Cao
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa
Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993)
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Chất Lượng Cao
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hoà Bình
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002)
1 | 2 | 12 | Chất Lượng Cao
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 34 | 5 | 67 | 8 | 9 | 10 | 11 |Chất Lượng Cao
Sự Thật và Lý Luận của Nhân Quả
Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004)
| 1 |   | 1 Chất Lượng Cao
Sự Thật và Lý Luận của Siêu Độ
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)
| 1 |   | 1 Chất Lượng Cao
Tịnh Nghiệp Tam Phước  
Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000)
| 1A | 1B | 2A | 2B |  1A | 1B | 2A | 2B | Chất Lượng Cao
Tứ Đại Thiên Vương
Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002)
| 12 | 12 | Chất Lượng Cao
Tam Quy Ngũ Giới - 1988
Giảng tại Thư Viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Loan (22-05-1988)
| 1A | 1B  
Truyền Thọ Tam Quy 1990
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (1990)
| 1 |  
Truyền Thọ Tam Quy Y 1996
Giảng tại Gold Coast Úc Châu ( Tháng 1-1996)
| 1 | | 1 | Chất Lượng Cao
Truyền Thọ Tam Quy Y 1999
Giảng tại Kuala Lumpur Malaysia (23-10-1999)
| 1 | | 1 | Chất Lượng Cao
Truyền Thọ Tam Quy tại Cổ Tấn (2000)
Giảng tại Sa Lao Việt Cổ Tấn Malaysia (2-7-2000)
| 1 |  mp3 | 1Chất Lượng Cao
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 2001
Giảng tại Hẽm 17 Nha Long Tân Gia Ba (7-5-2001)
| 1 |   | 1Chất Lượng Cao
Thanh Tịnh Phước Đức
Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)
| 1A1B | mp3 1A1B | Chất Lượng Cao
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003).
Hòa Thượng bắt đầu giảng Phật Thuyết Kinh A Di Đà từ tập 07-80.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 09 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36  | 37 | 38 | 39  | 40 
| 41 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|
61 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|
 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
| 81 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 9798 99100
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |

(HẾT)
mp3  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |

| 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  (HẾT)  Chất Lượng Cao

 

Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm
Tại Singapore năm 2006 - (Tán tụng Tiếng Hoa) - Pháp Sư Ngộ Đạo làm Vị Chủ Pháp
 

|Thượng Cúng|
Thời:| 1 | 2 | 3

Trích KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Giảng lần thứ 10 tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba

(Xin xem những đề mục dưới đây:)

mp3 AUDIO - Mp3
(Right click to Download)

Chất Lượng Cao VIDEO-wmv
(Right click to Download)

 •  Tập 1-2  : Tín Giải Hành Chứng
   Giảng ngày 4-4-1998
| 1 | 2 | | 1 | 2 |
 •  Tập 15-16  - Sám Hối Nghiệp Chướng  
   Giảng ngày 26-4-1998
| 15 | 16 |    | 15 | 16 | 
 •  Tập 25  - Lục Hòa Kính
    Giảng ngày 24-5-1998
| 25 | 25 | 
 • Tập 37 - Đọc Kinh Là Quán Đỉnh
   Giảng ngày 1-8-1998
| 37 |  | 37 | 
 •  Tập 43 - Hoa Nghiêm Tam Muội
   Giảng ngày 22-08-1998
| 43 | | 43 |
 • Tập 53 - Phật Phật Tương Niệm
   Giảng ngày 28-09-1998
| 53 |  | 53 | 
 •  Tập 65 - Tứ Hoằng Thệ Nguyện
   Giảng ngày 28-11-1998
| 65 | | 65 |
 •  Tập 69 - Âm Thanh Thanh Tịnh
   Giảng ngày 12-12-1998
| 69 | mp3 | 69 |
 •  Tập 73 - Bố Thí Ba La Mật
   Giảng ngày 20-12-1998
| 73 | | 73 |
 •  Tập 81-82 : Cúng Dường Chư Phật
                      Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh

   Giảng ngày 13-03-1999
| 81 | 82 | | 81 | 82 |
 •  Tập 89 - Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ
   Giảng ngày 24-04-1999
| 89 | | 89 |
 •  Tập 90 - Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hành
   Giảng ngày 24-04-1999
| 90 | | 90 |
 •  Tập 99 - Chú Trọng Lễ Tiết
   Giảng ngày 29-05-1999
| 99 | | 99 |
 •  Tập 100 - Vô Thượng Phúc Âm
   Giảng ngày 29-05-1999
| 100 | | 100 |
 •  Tập 111 - Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật
   Giảng ngày 10 - 07 - 1999
| 111 | | 111 |
 •  Tập 112 - Xa Lìa Phân Biệt Các Căn Thanh Tịnh
   Giảng ngày 10 - 07 - 1999
| 112 | mp3 | 112 |
 •  Tập 123 - Chí Tâm Tin Ưa
   Giảng ngày 04 - 09 - 1999
| 123 | | 123 |
 •  Tập 124 - Mười Niệm Được Vãng Sanh
   Giảng ngày 04 - 09 - 1999
| 124 | | 124 |
 •  Tập 133 & 134 :  Phát Bồ Đề Tâm
   Giảng ngày 30 - 10 - 1999
| 133 | 134 | | 133 | 134 |
 •  Tập 139 - Lâm Chung Tiếp Dẫn
   Giảng ngày 20 - 11 - 1999
| 139 | | 139 |
 •  Tập 140 - Tam Bất Thối
   Giảng ngày 20 - 11 - 1999
| 140 |   | 140 |  
 •  Tập 143 - Chí Tâm Hồi Hướng Cầu Sanh Tịnh Độ
   Giảng ngày 11 - 12 - 1999
| 143 | | 143 |
 •  Tập 144 - Năm Điều Khoa Mục
   Giảng ngày 11 - 12 - 1999
| 144 |   | 144 |  
 •  Tập 155 - Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn
   Giảng ngày 4 - 3 - 2000
| 155 | mp3 | 155 |
 •  Tập 156 - Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp
   Giảng ngày 4 - 3 - 2000
| 156 |   | 156 |  
 •  Tập 164 - Bố Thí Cúng Dường
   Giảng ngày 1 - 4 - 2000
| 164 | | 164 |
 •  Tập 175 - Nghe Danh Đắc Pháp Nhẫn
   Giảng ngày 27 - 5 - 2000
| 175 | | 175 |
 •  Tập 176 - Hiện Chứng Bất Thối Chuyển
   Giảng ngày 27 - 5 - 2000
| 176 | | 176 |
 •  Tập 185 - 186 :  Trí Quang Diệu Dụng
   Giảng ngày 22 - 7 - 2000
| 185 | 186 | | 185 | 186 |
 •  Tập 193 - 194 : Thành Tựu Diệu Độ
   Giảng ngày 26 - 8 - 2000
| 193 | 194 | mp3 | 193 | 194 |
 •  Tập 205 - 206 :  Cung Kính Tam Bảo
   Giảng ngày 21 - 10 - 2000
| 205 | 206 | | 205 | 206 |
 •  Tập 213 - 214 : Khéo Giữ Ba Nghiệp
   Giảng ngày 9 - 12 - 2000
| 213 | 214 |   | 213 | 214 |
 •  Tập 227 - 228 :  Thập Đại Nguyện Vương
   Giảng ngày 24 - 02 - 2001
| 227 | 228 | | 227 | 228 |
 •  Tập 234 : Bổn Nguyện Niệm Phật
   Giảng ngày 6 - 5 - 2001
| 234 |   | 234 |
 •  Tập 235 :  Thanh Tịnh Bình Đẳng Chánh Giác
   Giảng ngày 6 - 5 - 2001
| 235 |   | 235 |
 •  Tập 236 - 237 : Tự Tánh Là Như Lai
   Giảng ngày 15 - 6 - 2001
| 236 | 237 |    mp3 | 236 | 237 |  
     
 •  Tập 244 - 245 : Cõi Cực Lạc Trang Nghiêm Thanh Tịnh
   Giảng ngày 16 - 6 - 2001
| 244 | 245 |     | 244 | 245 |  
 •  Tập 258 :  Chư Phật Thánh Lực
   Giảng ngày 3 - 8 - 2001
| 258 |   | 258 |
 •  Tập 259 : Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh
   Giảng ngày 3 - 8 - 2001
| 259 |    | 259 |
 •  Tập 265 - 266 :  Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng
   Giảng ngày 26 - 12 - 2002
| 265 | 266 |   | 265 | 266 |
 •  Tập 273 - 274 : Ba Thứ Nhẫn
   Giảng ngày 30 - 12 - 2002
| 273 | 274 |  | 273 | 274 |
 •  Tập 289 - 290 :  Bốn Loại Vô Sở Úy
   Giảng ngày 14 - 07 - 2003
| 289 | 290 |   | 289 | 290 |
 •  Tập 295: Liên Hoa Hóa Sanh
   Giảng ngày 17 - 07 - 2003
| 295 |    | 295 |
 •  Tập 296 :  Thâm Nhập Một Môn
   Giảng ngày 17 - 07 - 2003
| 296 |   | 296 |
 •  Tập 307 - 308: Đức Phong Hoa Vũ
   Giảng ngày 7 - 2 - 2004
| 307 | 308 | mp3   | 307 | 308 |   
 •  Tập 315 - 316 :  Bảo Liên Phật Quang
   Giảng ngày 11 - 2 - 2004
| 315 | 316 |   | 315 | 316 |  
 •  Tập 329 - 330: Thập Phương Phật Tán
   Giảng ngày 8 - 6 - 2004
| 329 | 330 |    | 329 | 330 |
 •  Tập 341 - 342 :  Khuyên Phát Bồ Đề Tâm
   Giảng ngày 15 - 6 - 2004
| 341 | 342 |   | 341 | 342 |
 •  Tập 353 - 354: Tam Bối Vãng Sanh
   Giảng ngày 20 - 2 - 2006
| 353 | 354 |  | 353 | 354 |
 •  Tập 363 - 364 :  Thượng Phẩm Thượng Sanh
   Giảng ngày 25 - 2 - 2006
| 363 | 364 |   | 363 | 364 |
 •  Tập 373 - 374: Tâm Thanh Tịnh
   Giảng ngày 2 - 3 - 2006
| 373 | 374 |  | 373 | 374 |
 •  Tập 375 - 376 :  Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật
   Giảng ngày 3 - 3 - 2006
| 375 | 376 (Hết) | 375 | 376 |  (Hết)
  A Di Đà Phật, Lão Pháp Sư thượng Tịnh hạ Không tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, bắt đầu từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 3 năm 2006. Ngài đã giảng 188 thời, tổng cộng 376 tập thì tạm ngưng. Kinh Vô Lượng Thọ gồm 48 phẩm, Ngài đã giảng đến Phẩm 24 Tam Bối Vãng Sanh.
  Bần tăng trong quá trình trích lục phiên dịch, đương nhiên không tránh khỏi sự sơ sót. Phần đại ý của bổn Kinh, tôi nghĩ rằng các đồng tu cũng đã hiểu rõ, đủ để làm tư lương niệm Phật cầu sanh Tịnh độ.
  A Di Đà Phật
  Sa môn Minh Nhẫn
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú(Trọn bộ 578 tập)
Tịnh Độ Đại Kinh : là bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư.
Khoa : là Khoa Hội (Khoa Phán) của Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Chú : là Hội Tập Chú Giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ.
Đây là Lão Pháp Sư tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 12.
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông(từ ngày 21/9/2011 đến 21/10/2012)
mp3MP3: | 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 |  
YouTube:12 | 34567 | 8 |
(Còn tiếp)
WMV: | 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 |     
Chất Lượng CaoMP4: | 1 | 2 | 34567 | 8 |
(iphone và ipad có thể xem online)
(Còn tiếp)
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Trích dịch)
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang California Mỹ Quốc  (Tháng 6 năm 1992)
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 |  mp3   (Còn tiếp) | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 |  Chất Lượng Cao    (Còn tiếp)
Trích lục KINH HOA NGHIÊM  
Giảng tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba

(Xin xem những đề mục dưới đây:)

mp3 AUDIO - Mp3
(Right click to Download)

Chất Lượng Cao VIDEO-wmv
(Right click to Download)

 •  Tập 1 - 2 : Căn Bản Pháp Luân
   Giảng ngày 18 - 05 - 1998
| 1 | 2 |    | 1 | 2 |   
 •  Tập 3 - 4 :  Giới Thiệu Đề Kinh
   Giảng ngày 19 - 5 - 1998
| 3 | 4 |   | 3 | 4 |
 •  Tập 5 - 6 : Thế Chủ Diệu Nghiêm
   Giảng ngày 20 - 05 - 1998
| 5 | 6 |    | 5 | 6 |
 •  Tập 7 - 8 :  Như Thị Ngã Văn
   Giảng ngày 24 - 5 - 1998
| 7 | 8 |   | 7 | 8 |
 •  Tập 17 - 18 : Sư Tử Tòa Nghiêm
   Giảng ngày 1 - 6 - 1998
| 17 | 18 |    | 17 | 18 |
 •  Tập 29 - 30 :  Pháp Thân Báo Thân Ứng Hóa Thân
   Giảng ngày 7 - 6 - 1998
| 29 | 30 |   | 29 | 30 |
 •  Tập 41 - 42 : Tinh Tấn Trí Huệ Trường Thọ
   Giảng ngày 13 - 6 - 1998
| 41 | 42 |  | 41 | 42 |
 •  Tập 51 - 52 :  Thắng Tấn Quả Hạnh
   Giảng ngày 18 - 6 - 1998
| 51 | 52 |   | 51 | 52 |
 •  Tập 65 - 66 : Đức Hiệu Của Thân Chúng Thần
   Giảng ngày 25 - 6 - 1998
| 65 | 66 |  | 65 | 66 |
 •  Tập 77 - 78 :  Đức Hiệu Của Chủ Sơn Thần
   Giảng ngày 1 - 7 - 1998
| 77 | 78 |   | 77 | 78 |
 •  Tập 99 - 100 : Đức Hiệu Của Chủ Thủy Thần
   Giảng ngày 31 - 8 - 1998
| 99 | 100 |  | 99 | 100 |
 •  Tập 119 - 120 :  A Tu La Vương
   Giảng ngày 15 - 9 - 1998
| 119 | 120 | | 119 | 120 |
 •  Tập 133 - 134 : Chư Đại Long Vương
   Giảng ngày 1 - 10 - 1998
| 133 | 134 | | 133 | 134 |
 •  Tập 159 - 160 :  Đâu Suất Đà Thiên Vương
   Giảng ngày 23 - 10 - 1998
| 159 | 160 |    | 159 | 160 |  
 • Tập 189 - 190 :  Đức Hạnh Viên Bị
   Giảng ngày 16 - 11 - 1998
| 189 | 190 |   | 189 | 190 |
 •  Tập 219 - 220 :  Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe
   Giảng ngày 10 - 12 - 1998
| 219 | 220 |    mp3   (Còn tiếp) | 219 | 220 |   Chất Lượng Cao    (Còn tiếp)
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh - Huyền Nghĩa
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994)

| 12 | 34 | 56 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
mp3

| 1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Chất Lượng Cao  
Vãng Sanh Luận Giảng Ký - Quyển Thượng  
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (2-10-1994)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | mp3   (Hết) 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Chất Lượng Cao    (Hết)
 

Pháp Ngữ

 

CHỦ ĐỀ

mp3 AUDIO  - Mp3   
 
(Right click to Download)

VIDEO-wmv
(Right click to Download)

Một Việc Cấp Bách Nhất Trước Mắt
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội - Queensland - Úc Châu (11-03-2011)

| 1 | mp3  | 1 | Chất Lượng Cao

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị
"Đôn Luân Tận Phận, Nhàn Tà Tồn Thành
Lão Thật Niệm Phật, Cầu Sanh Tịnh Độ".
Giảng tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Đài Bắc (29-09-2001)

| 1 | 1 | 2 | Chất Lượng Cao

Buổi Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không
Làm thế nào chuyển đổi thể chất, tinh thần và hoàn cảnh xung quanh để giảm thiểu thiên tai nhân họa.
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Sydney, Úc Châu (13-03-2010)

| 1
| Tướng Do Tâm Sanh,
  Cảnh Tùy Tâm Chuyển
|Chất Lượng Caomp3
| 1 |  Chất Lượng Cao
Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ
Loạt Bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình Phỏng Vấn Hòa Thượng (2006)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Chất Lượng Cao

Cách Tu Học Lục Hòa Kính
Trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa(Tập 7)
Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (11-04-2010)

| 1 | 2 |    | 1 | 2 | Chất Lượng Cao
Chương Trình Nhân Ái Hoà Bình Giảng Đường
Giảng tại Nhật Bản (2004)
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |    
Chấn Hưng Phật Giáo  
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (4/1/2006)
| 1 |      | 1 |
Đại Hội Kỷ Niệm 50 Chu Niên Hoằng Pháp
của Hòa Thượng Tịnh Không
Tịnh Tịnh Tông Học Hội Úc-Châu (04-03-2008)
| 1 | 1 |
Đoàn Kết Tôn Giáo Khôi Phục Thế Giới Hòa Bình
Giảng tại Tịnh Tịnh Tông Học Hội Sydney Úc-Châu (14-10-2009)
| 1 |     mp3 | 1 | Chất Lượng Cao
Địa Tng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B |
| 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B |
|
9A | 9B |
 
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục
Giảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (2003)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 
       - Thanh Tịnh Minh Hối Chương
Giảng tại Cao Hùng Nguyên Hanh Tự Đài Loan (11-02-1982)
| 12 | 34 | 56 | 78 | 910 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993)
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 1A-1B | 2A | 2B | 3A | 3B |
4A | 4B | 5A | 5B | 6A-6B |
Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999)
| 1A1B | 2A2B | 3A3B | 4A4B |
|
5A5B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mục Tiêu của Sự Học Phật 
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)
| 1  
Nhận Thức Phật Giáo
Nền Giáo Dục Hạnh Phúc Mỹ Mãn
Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996)
| 1A1B | 2A2B | 3A3B | 4A4B |
|
5A5B |
 
mp3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm - Tân Gia Ba (Tháng 10-1996)
| 12 | 34 | 56 | 78 | 9 | 1011 |
12 | 1314 |
15 | 161718 | 1920 |
|
2122 | 2324 | 2526 | 2728 | 
| 12 | 34 | 56 | 78 | 9 | 1011 |
12 | 1314 |
1516 | 1718 | 1920 |
|
2122 | 2324 | 2526 | 27 | 28 |
Phật Giáo Là Gì   
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997) 
| 1 |   | 1 |
Phật Học Vấn Đáp
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (25-9-2000)
| 1A1B2A |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000)
|1 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh
Giảng tại Tri Ân Viện - Nhật Bản
| 123 |   | 1 | 2 | 3
Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Yếu Sớ Tinh Hoa
Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)
| 1A1B | 2A2B | 3A3B | 4A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Thành Phật Chi Đạo
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)
| 12 | 12
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới 27-08-2000
Giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (27-08-2000)
| 1 |   | 1 |  
Tu Phước Tu Huệ 
Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994)
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B |   | 1 | 2 | 3 | 
Vãng Sanh Luận Giảng Ký
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (1994)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
mp3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (11-1994)

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 |
|
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|
57 | 58 |
 (Hết)

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
37 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 51 | 52 | 53 | 54 |
|
55 | 56 | 57 | 58 |
  (Hết)

 

 - Tập 1

 

CHỦ ĐỀ

mp3 AUDIO - mp3 (Right click to Download)

VIDEO - wmv (Right click to Download)

Đại Hội Hoằng Pháp - Tập 1: Nối Dòng Huệ Mạng Phật, Từ Nơi Ta
Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Singapore, ngày 31 tháng 12 năm 2010 
| 1mp3 | 1A | 1B
Đại Hội Hoằng Pháp - Tập 2: Lá Rụng Về Cội - Hồi Quy Cực Lạc
Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Singapore, ngày 1 tháng 1 năm 2011 
| 1mp3   | 2A | 2B  
Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển - 2003
Cư Sĩ Lưu Tố Vân đã bị bệnh tuyệt chứng (ung thư máu rất nặng) nhờ tinh tấn học Phật, niệm Phật và thực hành lời Phật dạy mà khỏi bệnh. Lão Pháp Sư Tịnh Không khuyên đồng tu Tịnh Tông nên xem
| 1  mp3 | 1 
Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển - 2010 (Mới)
Lão Pháp Sư Tịnh Không mời Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Hồng Kông ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2010 
| 1 | 2mp3 | 1A | 1B | 2A | 2B |  
Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
| 1 |  
Khai Thị Phật Thất Ngày 29-12-2001
 
| 1 |  
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát & Khai Thị Phật Thất | 123 |  
Ý Thức Chuyển Đổi Cảnh Giới | 1 |  

 

Pháp Ngữ

CHỦ ĐỀ

 mp3 AUDIO-Mp3 VIDEO - wmv

CHUYỂN NGỮ

Vãng Sanh Thực Ký -
Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh tại Chùa Cẩm Thạch Nham,
Trung Quốc (21-12-2004 ÂL)
| 1 | | 1 Pháp sư Minh Nhẫn
Dự Tri Thời Chí Tự Tại Vãng Sanh -
Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh tại Chùa Phật Thành, Trung Quốc (2003)
| 1 |    | 1 Pháp sư Minh Nhẫn
Hoa Khai Kiến Phật  -
Cụ Bà Triệu Vĩnh Phương vãng sanh tại Trung Quốc
| 1 |   | 1 | 2 Cư sĩ Thanh Trí

 

Pháp Ngữ

CHỦ ĐỀ

 mp3 AUDIO-Mp3    VIDEO-wmv

CHUYỂN NGỮ

Buổi Giảng Hạnh Phúc Nhân Sinh
Làm Một Người Tốt Như Thế Nào Mới Chân Chánh Như Pháp. Giáo Sư Thái Lễ Húc giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (Ngày 20-22 Tháng 10 Năm 2004)
| 1 | 2 | 3 | 4 |    | 1 | 2 | 3 | 4 Chất Lượng Cao  Pháp sư Minh Nhẫn
Địa Ngục Biến Tướng Đồ 
Do Giang Dật Tử tiên sinh họa
| 1 | 1 Chất Lượng Cao Pháp sư Minh Nhẫn
Một Giọt Biển Pháp
Cư Sĩ Hàn Anh
| 1 | 2 | Pháp sư Minh Nhẫn
Tiểu Sử Và Đạo Ảnh Của Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Tông Học Hội Thị Trấn Bá Vạn Tân Sơn giám chế
Do Tịnh Giác Phường thực hiện, ngày 1-3-2002
| 1 | 1 Chất Lượng Cao Pháp sư Minh Nhẫn
Bữa Tiệc Kính Sư -
Chúc Mừng Thượng Thọ 80 Của Lão Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không
  | 12 Cư sĩ Thanh Trí
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (Truyện Tranh) | 1 | 2 | | 12 | 3 Cư sĩ Thanh Trí
Làm Sao Tránh Khỏi Đao Binh Kiếp
"Từ Bi Tế Thế, Kiết Tường Bình An",
Do Chùa Quãng Hóa, Bắc Kinh, Trung Quốc thực hiện
| 1 | | 1 | Chất Lượng Cao Cư sĩ Thanh Trí
Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến | 1 |   | 1Chất Lượng Cao Cư sĩ Thanh Trí
Việc Lớn Nhất Của Ðời Người | 1 |   | 1 |  Cư sĩ Thanh Trí
Ý Nghĩa Phóng Sanh | 1A | 1B | 2A | 2B |   | 1 Cư sĩ Thanh Trí
Phim Truyện Liễu Phàm Tứ Huấn   | 12 Cư sĩ Thanh Trí
Tịnh Ảnh Lục | 1 | 1Chất Lượng Cao Cư sĩ Thanh Trí
A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh
(Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu)
Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba tháng 8 năm 2001
| 1 | 2 | 3 | 4 |    | 1 | 2 | 3 | 4 |    Phật tử Thiện Quang đọc
Hiếu Đạo và Sư Đạo
(Căn Bản Văn Hóa Của Nhân Loại)
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội - Úc Châu, Ngày 16 tháng 03 năm 2007
| 1 | 2 mp3 | 1 | 2  Trung Tâm phiên dịch Huệ Quang
Phật tử
Thiện Quang đọc
Trân Trọng Pháp Duyên
(Cơm sáng khai thị)
Giảng năm
1999
| 1 | | 1 | Chất Lượng Cao Vọng Tây Cư Sĩ dịch
Thuyết minh Phật tử  Quảng Tâm
Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung
Dựa theo cuốn "Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung"
của lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam
| 1 | 1 Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi dịch
Phật tử Thiện Quang và Bích Ngọc đọc
Niệm Phật Vãng Sanh | 1 |     Cư sĩ Diệu Hà
Tuyết Hư Lão Nhân Tuyển Tập Tịnh Độ
Lão Cư Sĩ Lý Bĩnh Nam khai thị
| 1 | 2 | 3 | 4 |   Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa dịch.
Phật tử Thiện Quang đọc
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
  Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa dịch.
Cư sĩ Diệu Âm đọc
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|
33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|
38 | 39 | 40 |

(Còn tiếp)mp3
  Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa dịch.
Cư sĩ Diệu Âm đọc
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
 - Chú Giải Hoàng Niệm Tổ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 |
 
  Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa dịch.
Cư sĩ Diệu Âm đọc
Phim Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp (Phim Hoạt Họa)
Tịnh Tông Học Hội Malaysia và Indonesia phát hành
| 1 | 1 Phật tử Thiện Quang đọc
Phim Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần 
(Hòa Thượng Tịnh Không cố vấn tổng chỉ đạo,
Pháp Sư Ngộ Đạo tổng chỉ đạo)
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ban Thuyết Minh Phim Việt Nam thực hiện
Phim 10 Câu Chuyện Của Đức Phật (Phim Hoạt Họa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   mp3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Chất Lượng Cao Ban Thuyết Minh Phim Đài Loan thực hiện
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Viên Liễu Phàm)
Vận mệnh con người thật sự có thể cải tạo được không?

(Hòa Thượng Tịnh Không cố vấn tổng giám chế,
Pháp Sư Ngộ Đạo tổng chỉ đạo)
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
| 12 |
13 | 14 | 15|
Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi phiên dịch
Phật tử  Thiện Quang Bích Ngọc cùng các Phật tử tại Sài Gòn Việt Nam thuyết minh.
Phim Niệm Phật Thành Phật (Phim Hoạt Họa)
Tịnh Tông Học Hội Tân Trúc thực hiện dâng lên cúng dường HT Tịnh Không
| 1 | 1 |Chất Lượng Cao  Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện phiên dịch
Phim Sự Tích Phật A Di Đà (Phim Hoạt Họa)
(Dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ)
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 |
Chất Lượng Cao
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện phiên dịch
Việt dịch: Quảng Chánh, Tử Hà
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Trần Vũ, Anh Tuấn, Thanh Hồng