Thôn Di Đà

Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẵng, Chánh Giác, Từ Bi. Nhìn Thấu, Buông Xả, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật.

Kính chào toàn thể quí vị đồng tu A Di Đà Phật


 

Niệm Phật Viên Thông Chương

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG

Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng tu pháp môn Tịnh Độ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng:  Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có đức Phật ra đời, danh hiệu là Vô Lượng Quang.  Trong một kiếp có mười hai đức Như Lai kế nhau thành Phật, vị thành Phật sau cùng danh hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang.  Đức Phật kia chỉ dạy con pháp Niệm Phật Tam Muội.  Thí như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế, nếu có gặp nhau cũng như không gặp, dầu có thấy nhau cũng như không thấy.  Nếu hai người đều tưởng nhớ nhau, cả hai người càng nhớ càng khắc sâu trong lòng.  Như thế từ đời này cho đến đời khác, như hình với bóng, không cách xa nhau.  Mười phương Như Lai, thương nhớ chúng sanh, như mẹ nhớ con.  Nếu con bỏ trốn, tuy rằng tưởng nhớ chẳng có ích gì?  Nếu con nhớ mẹ, như mẹ thường nhớ con, mẹ con đời đời kiếp kiếp không cách xa nhau.  Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ.  Như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.  Pháp tu nhân địa của con là chuyên tâm niệm Phật, chứng nhập pháp Vô Sanh Nhẫn.  Nay ở cõi Ta Bà này, rộng độ những người niệm Phật, vãng sanh về Tịnh Độ.  Phật hỏi về chứng đắc viên thông, con không lựa chọn, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp, được vào Tam Ma Địa, đó là thù thắng nhất.

Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn

Nhạc Kinh: Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Video

QUY TẮC TU HỌC

Lời khai thị của ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.
          Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt tới hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.
           Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Cư sĩ Bùi Dư Long dịch

PHƯƠNG PHÁP NIỆM 10 DANH HIỆU
A DI ĐÀ PHẬT 

Phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt thích hợp với những người ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp nầy sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-Di-Đà Phật và giúp cho chúng ta an lạc thanh thản ngay trong giây phút hiện tại. Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A-Di-Đà Phật 10 lần với tâm chánh niệm, niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn từng người. Chúng ta lặp lại công phu nầy 8 lần nữa trong một ngày. Như vậy, chúng ta công phu theo phương pháp nầy 9 lần trong mỗi ngày. Thời gian đó được đề nghị như sau:

1. Ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm.
2. Trước khi bắt đầu dùng điểm tâm.
3. Sau khi dùng điểm tâm.
4. Trước khi làm việc chính trong ngày.
5. Trước khi ăn trưa.
6. Sau khi ăn trưa.
7. Trước khi ăn tối.
8. Sau khi ăn tối.
9. Lúc đi ngủ.

Quan trọng nhất là hành trì đều đặn. Sự gián đoạn, không kiên nhẫn khi hành trì sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng. Nếu hành trì liên tục, tinh cần thì người tu sẽ thấy càng ngày thân tâm càng gia tăng niềm an lạc.
Tinh tấn hành trì phương pháp niệm 10 danh hiệu A-Di-Đà Phật kết hợp với niềm tin và bản nguyện chân chính không thay đổi, chắc chắn bảo đảm tâm nguyện vãng sinh cõi Tây phương Cực Lạc, cõi Vô lượng thọ, Vô lượng quang sẽ được thành tựu. Nguyện rằng mọi người đều cùng nhau tu tập. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trích: Nhận Thức Phật Giáo

Tịnh Không Pháp Sư giảng
Bản dịch Việt ngữ: Thích Nhuận Châu

Tịnh thất Từ Nghiêm - Đại Tòng Lâm
 PL.2547 - DL.2003
Ban biên tập vi tính và trình bày: www.thondida.com
C
ập nhật: 17-11-2008

Kệ Niệm Phật

Nam Mô A-Di-Đà
Không gấp cũng không huỡn
Tâm tiếng hiệp khắn nhau
Thường niệm cho rành rõ. 

Nhiếp tâm là Định học.
Nhận rõ chính Huệ học.
Chánh niệm trừ vọng hoặc.
Giới thể đồng thời đủ. 

Niệm lực được tương tục
Đúng nghĩa chấp trì danh
Nhất tâm Phật hiện tiền
Tam-muội Sự thành tựu. 

Đương niệm tức vô niệm
Niệm tánh vốn tự không
Tâm làm Phật là Phật
Chứng Lý Pháp thân hiện. 

Nam mô A-Di-Đà
Nam mô A-Di-Đà
Cố gắng hết sức mình
Cầu đài sen thượng phẩm.

Phật lịch 2500 – Dương Lịch 1956
Hân Tịnh Tỷ-Kheo
Thích Trí Tịnh
biên soạn
Ban biên tập vi tính & trình bày:
www.thondida.com

                    Cập nhật: 09-10-2008

Nam mô A Di Đà Phật

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
 
PHÁP BẢO  (MỚI NHẤT)
Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh chỉ rõ công phu niệm Phật
Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dạy về cách nhất tâm  
Nhắc Nhở Tu Hành của Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh
Những lời khuyên dạy khẩn thiết của Lão Pháp Sư thượng Tịnh hạ Không
Một Giọt Biển Pháp
Phật Thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Nghi Thức Cộng Tu Niệm Phật - Tịnh Tông Học Hội  
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
Những Điều Cần Biết Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập

MP3-VIDEO  Videomp3   (MỚI NHẤT)

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Chất Lượng CaoVideomp3
Kinh Vô Lượng Thọ giảng tại Học Viện Deanza CA Chất Lượng CaoVideomp3
Trích lục Kinh Hoa Nghiêm: Chất Lượng CaoVideomp3
   
- Tập 65-66: Đức Hiệu Của Thân Chúng Thần
    - Tập 77-78: Đức Hiệu Của Chủ Sơn Thần 
    - Tập 99-100: Đức Hiệu Của Chủ Thủy Thần 
    - Tập 119-120: A Tu La Vương 
  
   - Tập 133-134: Chư Đại Long Vương 
  
 
  - Tập 159-160: Đâu Suất Đà Thiên Vương 
  
   - Tập 189-190: Đức Hạnh Viên Bị 
   - Tập 219-220: Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe Chất Lượng CaoVideomp3
    
 (Còn tiếp)

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Tập 22) Chất Lượng CaoVideomp3 (Hết)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa (Hết 14 Tập) Chất Lượng CaoVideomp3 

Vãng Sanh Luận Giảng Ký - Quyển Thượng (7 Tập ) Chất Lượng CaoVideomp3
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập  Chất Lượng CaoVideomp3
_
_________________________________________________________
Chia Sẽ Tâm Đắc về Học Tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải Chất Lượng CaoVideomp3 (Hết)
Phim hoạt hình: Niệm Phật Thành Phật Chất Lượng CaoVideomp3
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 201
2 Chất Lượng CaoVideomp3 YouTube
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 2011 Chất Lượng CaoVideomp3 YouTube
Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 2011 Chất Lượng CaoVideomp3
Một Việc Cấp Bách Nhất Trước Mắt Chất Lượng CaoVideomp3
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao mp3
Kệ Niệm Phật mp3
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mp3
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh    
Tam Quy Ngũ Giới mp3

_______________________________________________________
Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ Chất Lượng CaoVideomp3
Một Người Một Đời Này Không Thể Không Biết Đến Videomp3
Tuyết Hư Lão Nhân Tuyển Tập Tịnh Độ mp3
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng Video
Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự tại Singapore 2006 Video

  Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 2008 (92 tuổi)  Videomp3
  Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 2009 Videomp3
Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 2010 Chất Lượng CaoVideomp3
 - Yếu Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ mp3

Tịnh Nghiệp Tam Phước:  
1- Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.
2- Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.
3-Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.
 

Lục Hòa:
1. Kiến hòa đồng giải.
2. Giới hòa đồng tu.
3. Thân hòa đồng trụ.
4. Khẩu hòa vô tranh.
5. Ý hòa đồng duyệt.
6. Lợi hòa đồng quân.  

Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học.
 
Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã.

Thập Nguyện:

1- Lễ kính chư Phật. 
2- Khen ngợi Như Lai.
3- Rộng tu cúng dường.  
4- Sám hối nghiệp chướng.
5- Tuỳ hỷ công đức. 
6- Thỉnh chuyển pháp luân. 
7- Thỉnh Phật trụ thế. 
8- Thường tuỳ Phật học. 
9- Hằng thuận chúng sanh.
10- Hồi hướng tất cả.

 Công khóa hằng ngày, y theo Tịnh Tu Tiệp Yếu, Bảo Vương Tam Muội Sám, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cầu sanh tịnh độ, quảng độ hữu tình chúng sanh.


10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

Nam mô A Di Đà Phật

Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:

1- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
2- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
3- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
6- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
7- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
8- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng  sự an vui không cùng!"
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Trích những lời khai thị vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không.
 


  MP3/VIDEO     THUYẾT PHÁP-MP3    TỤNG NIỆM-MP3     PHÁP BẢO
 
  LIÊN TÔNG CHƯ TỔ      NHẠC   HÌNH    TRUYỆN CỔ