Nam Mo A Di Da Phat
 
Nam Mô A Di Đà Phật Kệ Niệm Phật

Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng và biên soạn
HỒI HƯỚNG
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

CHỦ ĐỀ

 AUDIO (mp3)mp3

 Giảng / Diễn Đọc

Đường Về Cực Lạc
Giới thiệu về các Kinh sách Tịnh Độ, làm rõ lời Phật ý Tổ,
ngõ hầu khuyến tấn mọi người đồng Sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới,
đồng thành Phật đạo.
(Phật Đản - Phật Lịch 2497, Dương Lịch 1953)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
Cư sĩ Trí Nhân đọc
Đường Về Cực Lạc
(Cư Sĩ Diệu Âm đọc)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
06 | 07 | 08 | 09 |

Cư sĩ Diệu Âm đọc
Hương Sen Vạn Đức
Sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp
cùng trích dẫn những trước tác của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
(Chùa Vạn Đức, năm 2006)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Cư sĩ Diệu Âm đọc
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật
Hòa Thượng khai thị về cách quán tưởng và trì danh niệm Phật
(Khai thị trong mùa An Cư Kiết Hạ)
| 12 Hòa thượng Thích Trí Tịnh  giảng
Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện
- Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới.
Một phẩm trọng yếu nhất của Kinh Đại Phương Quãng Phật Hoa Nghiêm.
(Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Vương Chiếu, Hán dịch)

 
| 1 | 2 | Trang Mỹ Lan đọc
Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai
(Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai) - Phẩm Thứ 5 - trong Kinh Đại Bảo Tích.
(Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Hán dịch)

 
| 1 | 2 | mp3 Cư sĩ Quãng Tâm đọc
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
(Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật) - Phẩm Thứ 62 - trong Kinh Đại Bảo Tích.
(Đời Lưu Tống, Ngài Cương Lương Gia Xá, Hán dịch)

 
| 1mp3 Trang Mỹ Lan đọc
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 90 Tuổi
Hòa Thượng khai thị trong ngày Khánh Tuế 90 tuổi tại Chùa Vạn Đức
Ngày 10-08-2006 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3

| 1 | VIDEO (wmv)

Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 91 Tuổi
Hòa Thượng khai thị trong ngày Khánh Tuế tại Chùa Vạn Đức
Ngày 29-08-2007 Dương Lịch
| 1 |  Hòa thượng  Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 92 Tuổi
Hòa Thượng khai thị trong ngày Khánh Tuế  92 tuổi tại Chùa Vạn Đức
Ngày mùng 8-7 (Âm Lịch) nhằm ngày 17-08-2008 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3
| 1 | VIDEO (wmv)
|
1 |
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Năm Kỷ Sửu 2009
Hòa Thượng khai thị trong ngày đầu xuân năm Kỷ Sửu tại Chùa Vạn Đức
Ngày mùng 1-1 (Âm Lịch) nhằm ngày 26-01-2009 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3
| 1 | VIDEO (wmv)
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Năm Canh Dần 2010
Hòa Thượng khai thị trong ngày đầu xuân năm Canh Dần tại Chùa Vạn Đức
Ngày mùng 1-1 (Âm Lịch) nhằm ngày 14-02-2010 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3
| 1 | VIDEO (wmv)
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Năm Tân Mão 2011
Hòa Thượng khai thị trong ngày đầu xuân năm Tân Mão tại Chùa Vạn Đức
Ngày mùng 1-1 (Âm Lịch) nhằm ngày 03-02-2011 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3
| 1 | VIDEO (wmv)
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 95 Tuổi
Hòa Thượng nhắc nhở tu hành sau ngày an cư kiết hạ năm Tân Mão tại Chùa Vạn Đức
Ngày mùng 17-7 (Âm Lịch) nhằm ngày 16-08-2011 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3
| 1 | VIDEO (wmv) YouTube
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 96 Tuổi
Hòa Thượng nhắc nhở tu hành sau ngày an cư kiết hạ năm Nhâm Thình tại Chùa Vạn Đức
Ngày mùng 17-7 (Âm Lịch) nhằm ngày 2-9-2011 (Dương Lịch)
| 1 | AUDIO (mp3)mp3
| 1 | VIDEO (wmv) YouTube
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Lễ Phóng Sanh - Năm Tân Mão 2011
Lễ Phóng Sanh định kỳ mỗi tháng 2 lần do Chùa Vạn Đức tổ chức, phát khởi vào năm 2006 và vẫn còn duy trì cho đến bây giờ
| 1 | VIDEO (wmv) Chùa Vạn Đức
502 Tỉnh Lộ 43, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức
ĐT: +84-838962388
Pháp Hoa Kinh Cương Yếu
Kinh Pháp Hoa là bộ Kinh lớn mà sau khi đức Phật diệt độ
được lưu thông nhất và được nhiều người trì tụng nhất trong các bộ Kinh lớn.
(Phật Lịch 2493, Dương Lịch 1948)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hòa thượng Thích Trí Tịnh
biên soạn

 Cư sĩ Trí Nhân đọc
Phật Và Bồ Tát Thừa | 1 | 2 |
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Tám Điều Khó | 1 | 2 |  
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Tư Duy Quán Xét | 1 | 2 |
Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
( Giảng tại Chùa Vạn Đức, năm 1999 )
| 1A | 1B | 2A | 2B |
|
3A  |  3B | 4A | 4B |
|
5A | 5B | 

Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
(Cư sĩ Trí Nhân đọc từ cuốn sách Tứ Hoằng Thệ Nguyện
do Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng được viết lại thành sách)
| 1 2 | Cư sĩ Trí Nhân đọc
Yếu Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ
Hòa Thượng giảng tại Chùa Vạn Linh, Núi Cấm năm 2002
| 1 | Hòa thượng Thích Trí Tịnh giảng
Kệ Niệm Phật
Hòa thượng Thích Trí Tịnh biên soạn
PL.2500 - DL.1956
| 1 |